Sy is sa leaf


Asto dûnsjend om my hinne draaist, list my sunder wurden witte.
Dat de wiere foar dy hjir net oanwêzich is.
En as ik freegje asto ek wat drinke wolst, dan seist nee en list my sitte.
Yn dyn eagen falt te lêzen, ‘k bin net fan dy.


En wachtsj’ ik bûten op in taxi, hâ ‘k de doar iepen foar dy.
Gau lûksto de doar yn ‘t slot en riedst laitsjend oan my foarby.


Mar sy is sa leaf, ik wol de wrâld mei har oersweve.
As sy nei my sjocht, dan tink ik ea sil it wol heve.
Wat de takomst mei ús beiden docht,

bliuwt foar my in riedsel en dat makket my sljocht.
Want sy is sa leaf en as in bom lit sy de leafde los yn my.


Ja, as ik nei har sjoch, fljocht de tiid foarby.
Dagen bin minuten, nee ik hâld it net by.
Sy is sa fier fuort en sa tichtby, hiel myn hert tinkt deale, do bist fereale.
Ik wur kâld en waarm tagelyk,  (‘t) makket my sa ryk.


Mar sy is sa leaf, ik wol de wrâld mei har oersweve.
As sy nei my sjocht, dan tink ik ea sil it wol heve.
Wat de takomst mei ús beiden docht,

bliuwt foar my in riedsel en dat makket my sljocht.
Want sy is sa leaf en as in bom lit sy de leafde los yn my.


Mar sy is sa leaf, ik wol de wrâld mei har oersweve.
As sy nei my sjocht, dan tink ik ea sil it wol heve.
Wat de takomst mei ús beiden docht,

bliuwt foar my in riedsel en dat makket my sljocht.
Want sy is sa leaf en as in bom lit sy de leafde los yn my.


Ja as in bom lit sy de leafde los yn my.
Eltse dei.